Informácia o literárnych cenách a prémiách LF za rok 2014

15.01.2015 11:11

  

    Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny:

 

1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014,

2. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2014,

3. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny

    do maďarčiny za rok 2014,

4. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny

    do ukrajinčiny za rok 2014.

 

    Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.

 

    Ceny a prémie možno udeliť len občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku za diela realizované na Slovensku.

    Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase,

filme, televízii.

     V tejto súvislosti sa obraciame na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15. 3. 2015 poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepšíchknižných diel, ktoré vyšli v roku 2014 v 1. vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora.

     S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu:

Literárny fond

Sekcia pre pôvodnú literatúru

Grösslingová 55

815 40 Bratislava 1                                           

     Ďalšie prípadné informácie Vám poskytne PhDr. Anna Bédiová –  tel. č.: 52 96 35 29,

bediova@litfond.sk.

 

     Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s priateľským pozdravom

 

 

 

 

                                                                                                                     Mgr. Eva  K e n í ž o v á       

                                                                                                                       námestníčka riaditeľa