K odvolaniu predsedu AOSS

05.09.2014 10:17

 

Predseda AOSS, Ľ. Belák od čias svojho nástupu do funkcie v roku 2013 hrubým spôsobom porušoval stanovy AOSS a jeho pôsobenie medzi spisovateľmi a ich organizáciami malo rozkladný účinok. Zaviedol konfrontačný štýl komunikácie a vyčleňovanie spisovateľov, a ich organizácie na hodných a nehodných jeho pozornosti. Krátko po svojom nástupe do funkcie prišiel s úvahou o vylúčení dvoch organizácií z AOSS. Vo dvoch organizáciách - OSS a Spolku ukrajinských spisovateľov - totiž nenašiel podporu pre svoje voluntaristické zámery ako bolo napríklad spájanie programov medzi Spolkom slovenských spisovateľov a organizáciami v AOSS. 

Konfrontačný štýl sa do AOSS preniesol zo Slovenského centra PEN, ktoré tento štýl na pôde AOSS dlhodobou praktizuje. Ľ. Belák tým istým konfrontačným pôsobením pôsobením priviedol k rozkladu AOSS. Vrcholom jeho opovrhovania stanovami AOSS a tromi členskými organizáciami bolo zatajovanie hospodárskych skutočností AOSS, utajovanie informácií o predaji časti budovy, ako aj jeho odmietanie predložiť účty AOSS  zástupcom troch organizácií v AOSS. O jeho nikdy neschválených plánoch na "literárne domy" sa zástupcovia troch organizácií dozvedali z médií. 

Preto bol dňa 5.8.2014 na mimoriadnom zasadaní Rady AOSS za účasti zástupcov štyroch organizácií, teda riadnej väčšiny, odvolaný z funkcie predsedu Rady AOSS. Ľ. Belák toto odvolanie neakceptoval. Tri spisovateľské organizácie (OSS, Spolok ukrajinských spisovateľov, Združenie maďarských spisovateľov na Slovensku) dali pred súdnym rozhodnutím o oprávnenosti odvolania  prednosť svojmu vystúpeniu z AOSS. Dňa 26.8.2014 oznámili zvyšným trom predsedom organizácií, (SC PEN, Klub autorov literatúry faktu, Klub nezávislých autorov) ktorí sú s Belákovým pôsobením vo funkcii  predsedu spokojní, svoje rozhodnutie o zámere vystúpiť z AOSS po vzájomnom majetkovom vyrovnaní.