Oznam o zámere vystúpiť z AOSS

01.09.2014 09:00

Vzhľadom na dlhodobé porušovanie stanov AOSS zo strany jej predsedu Ľubomíra Beláka a niektorých členov Rady AOSS, rozhodli sa tri členské organizácie AOSS že vystúpia z AOSS po splnení podmienok podľa nižšie uvedeného listu. List bol odovzdaný zástupcami troch organizácií, ktoré majú zámer vystúpiť z AOSS jej predsedovi AOSS Ľ. Belákovi.

 

Obec spisovateľov Slovenska, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku
 

Rada AOSS, Bratislava, Laurinská 2

 

OZNÁMENIE

 

Na základe zákona č.68/1951 Zb. O dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach, po nadobudnutí účinnosti zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov a stanov Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska, na základe čl. III Organizačná štruktúra AOSS bodu 4 ohlasujeme svoj zámer vystúpiť z AOSS.


Tento náš krok zdôvodňujeme stratou dôvery k pôsobeniu Ľubomíra Beláka v Rade AOSS, ktorý podľa nášho názoru porušuje základné princípy AOSS. Naša nedôvera sa rozšírila aj na niektorých ďalších členov Rady AOSS. Taktiež sme nadobudli presvedčenie, že AOSS už nie je schopná zabezpečiť rovnoprávne postavenie združených spisovateľských organizácií.


Podľa bodu 9 čl. III stanov AOSS žiadame, aby Rada vytvorila komisie, odborné, pracovné a poradné skupiny, ktoré budú dohliadať na proces nášho vystúpenia z AOSS.


Podľa čl. III písmena E bodu 1-5 stanov AOSS, žiadame o vytvorenie kontrolnej, revíznej a delimitačnej komisie. Tieto  komisie vyhodnotia  účtovníctvo a hospodársku činnosť od nástupu Ľubomíra Beláka do funkcie predsedu AOSS t.j. od 01.03.2013 do 26.08.2014. Žiadame, aby delimitačná komisia po ukončení práce revíznej komisie rozdelila majetok AOSS. Deň po podpise delimitačného protokolu zanikne naše členstvo v AOSS v súlade so stanovami AOSS.

  
 

V Bratislave dňa 26.08.2014


Peter Juščák

Predseda Obce spisovateľov Slovenska

 

Gyula Hodossy

Predseda Spoločnosti

maďarských spisovateľov na Slovensku

 

Ivan Jackanin

Predseda Spolku ukrajinských spisovateľov