Vyhlásenie AOSS

08.02.2012 11:19

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, združujúca Klub nezávislých spisovateľov,  Slovenské centrum PEN, Obec spisovateľov Slovenska, Klub spisovateľov literatúry faktu, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, s mimoriadnym znepokojením prijala rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, ktoré zakazuje novinárovi Tomovi Nicholsonovi a vydavateľstvu Petit Press vydať knihu o kauze Gorila. Nemáme k dispozícií celé zdôvodnenie rozhodnutia, len úryvky z neho publikované v tlači, napriek tomu vyslovujeme pochybnosť, či má dostatočnú oporu v zákone.

Považujeme za absurdné, ak súd urobí rozhodnutie o diele, ktoré ešte ani nie je dopísané a ktorého obsah nepozná. Rovnako absurdné je, ak súd požaduje od autora vydanie rukopisu a materiálov k nemu, ktoré majú byť – podľa nášho názoru – výhradne jeho vlastníctvom. Myslíme si,  že rozhodnutie je tendenčné, prijaté na základe domnienok a predpokladov, nie na základe faktov. Svedčia o tom citácie z neho. Jedna z nich hovorí: „Podľa súdu hrozí, že v pripravovanej knihe budú zvolené také slová a formulácie, ktoré si čitateľ môže vysvetliť tak, že vina navrhovateľa bola preukázaná súdom.“ Súd tu anticipuje znenie textu, ktorý sa ešte len rodí, a vidí v ňom hrozbu a na základe tejto anticipácie rozhodol o zákaze jeho vydania. Podľa takejto „súdnej  logiky“ by bolo možné odsúdiť ktoréhokoľvek človeka len za to, že je potenciálnym páchateľom trestného činu. Rovnako absurdne a bizarne znie (okrem iného) aj táto časť zdôvodnenia:  „Ak má publikovanie knihy motivovať tú časť obyvateľstva, ktoré má volebné právo, aby si osvojila postoje autora, môže publikovanie viesť k nenapraviteľnému skresleniu reality a deformovaniu korektného zápasu o voliča.“ Je predsa celkom logické, že keď autor publicistickej knihy vyslovuje istý názor, želá si preň získať čitateľa, inak by jeho činnosť ani nemala zmysel. Ak by sa toto právo autorovi uprelo, čo robí uvedený súd, znamenalo by to, že napríklad ani politickí analytici či priamo politici by sa v tlači nesmeli k vyjadrovať k volebným programom, pretože aj oni sa takto usilujú ovplyvniť čitateľa, aby si osvojili ich postoje. Je zrejmé, že rozhodnutie súdu je postavené na hlinených nohách, opiera sa o vágne, nekonkrétne zdôvodnenia. Zaujímalo by nás, na základe čoho súd dospel k presvedčeniu, že zverejnenie knihy Toma Nicholsona, ktorú zatiaľ nikto nečítal, môže „viesť k nenapraviteľnému skresleniu reality“. 

Obávame sa, že uvedené rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I vytvára nebezpečný precedens, ohrozuje slobodu slova, právo autorov verejne vysloviť svoj názor. Podľa nás, nie je aktom spravodlivosti, skôr naznačuje, kam až siaha moc veľkých finančných skupín. Dnes sa zakazuje vydanie knihy Toma Nicholsona, o dajaký čas sa môže stať, že sa bude zakazovať i vydávanie umeleckých diel, kritizujúcich či vysmievajúcich negatívne javy politického a spoločenského bytia na Slovensku. Ako združenie spisovateľských organizácií vyjadrujeme presvedčenie, že odvolací súd prihliadne na slobodu slova, slobodu vyjadrovania, právo na poukazovanie chýb v spoločnosti a postaví sa na stranu pravdy a spravodlivosti.

 

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Igor Hochel, predseda

Peter Juščák, podpredseda AOSS

predseda OSS