Z histórie vzniku Obce spisovateľov Slovenska

 

7.12.1989 – zakladajúce zhromaždenie OSS

O 17.30 hod. skupina spisovateľov opustila rokovanie mimo­riadneho zjazdu Zväzu slovenských spisovateľov  v bratislavskom  Parku kultúry a oddychu a odobrala sa do Mozartovho domu na Jiráskovej ul. 10 (v súčasnosti Ventúrska), vtedajšieho sídla Verejnosti proti násiliu. O 19.00 hod. bola prijatá Zakladajúca listina voľného združenia spi­sovateľov Obec spisovateľov Slovenska, ktorú do 20.25 hod. podpísalo 48 spisovateľov (D. Du­šek, K. Földvári, L. Grendel, D. Hevier, P. Hrúz, K. Chmel, E. Jenčíková, I. Kadlečík, I. Kolenič, F. Mate­jov, D. Mitana, I. Otčenáš, I. Štrpka, M. Ši­mečka, M. M. Ši­mečka, H. Ponická, L. Szigeti, M. Šútovec, Z. Prušková, A. Vášová a ďalší). Tajnými voľbami bola zvolená Koordinačná skupina OSS (M. Bútora, M. Hamada, S. Chrobáková, V. Mikula, J. Štrasser, P. Zajac, M. Žiak), ktorá dostala za úlohu o. i. vypracovať sta­novy OSS. Po 20.00 hod. sa delegácia OSS odobrala na zjazd ZSS, kde V. Mikula v jej mene oznámil založe­nie Obce.

 

8.12.1989

Koordinačná skupina OSS vydala stanovisko  k mimoriadnemu zjazdu ZSS, v ktorom sa hovorí, že „mimoriadny zjazd ZSS nebol schopný v priebehu svojho rokovania vyriešiť ani také základné pro­blémy ako zrovnoprávnenie všetkých generačných a názorových zložiek spisovateľskej obce, prítom­nej na rokovaní, a zrovnoprávnenie všetkých nečlenov Zväzu – najmä tých, ktorí boli z poli­tických príčin postavení mimo ZSS, a mladých autorov s členmi ZSS“. Oznamuje sa v ňom tiež založenie OSS.

 

10.12.1989 – ustanovujúce (1.) valné zhromaždenie OSS.

Konalo sa v Bratislave na Jiráskovej ul. č. 10 od 18.00 hod. Prítomných bolo 54 členov. Po pripomienkach bol prijatý text stanov OSS. S. Čechová prečítala list, v ktorom skupina slovenských spisovateľov v zahraničí (L. Mňačko, J. Blažková, J. Gavalcová, J. Rozner a i.) žiada, aby sa kriticky zhodnotila činnosť ZSS. Z iniciatívy J. Špitzera bola vytvorená komisia pre obnovu časopisu Kultúrny život (J. Špitzer, I. Štrpka, K. Földvári, J. Litvák, O. Pastier, M. Žiak, M. M. Šimečka). V diskusii o. i. vystúpili M. Nadu­binský, F. Matejov, L. Grendel, M. Porubjak, P. Zajac. Bola zvolená prvá Rada OSS v zložení: V. Mikula, S. Chrobáková, J. Štrasser, M. Hamada, P. Zajac, L. Grendel, M. M. Šimečka, M. Žiak, I. Štrpka, H. Ponická, M. Bútora.

 

11.12.1989

Na schôdzi Rady OSS v Klube priateľov českej kultúry (Vazovova ul.) bol v tajných voľbách za predsedu OSS zvolený M. Hamada, za podpredsedov S. Chro­báková a J. Štrasser.

 

11.12.1989

V rozhovore pre Večerník vznik Obce privítal spi­sovateľ R. Sloboda, nečlen OSS – bol to on, kto na mimoriadnom zjazde ZSS na oznámenie o vzniku Obce reagoval  spontánnym výkrikom: „Správne!“

 

12.12.1989

V televíznej relácii Kultúrna revue odznela disku­sia na tému Situácia spisovateľskej verejnosti po mimoriadnom zjazde. Za OSS sa na nej zúčastnili S. Chrobáková, V. Mikula, J. Štrasser a M. Žiak, za ZSS M. Ferko, M. Grznárová, A. Hykisch a F. Lipka, moderoval P. Vrchovina. Re­lácia, nahrávaná 10.12., bola odvysielaná bez zo­strihu, čo bolo nóvum vzhľadom na dovtedajšiu prax v ČST Bratislava.

 

16.12.1989

Vychádza prvá Situačná správa o činnosti OSS, distribuovaná pre jej členov. Do januára 1991 ich spolu vyjde osem, všetky re­digované J. Štrasserom. Predstavujú cenný dokumentačný materiál o Obci.

 

21.12.1989

Delegácia OSS (M. Hamada, S. Chrobáková, M. M. Šimečka, J. Štrasser) sa v pražskom Klube spisovatelů zúčastnila na zasadnutí Rady Obce spisovatelů (jej predsedom bol V. Havel, vo výkone funkcie ho zastupoval K. Šiktanc). Bolo prijaté spoločné stanovisko k pokusom ZČS a ZSS vytvoriť Syndi­kát československých spisovateľov v tom zmysle, že dočasné orgány týchto združení nemajú mandát pripravo­vať podobné dohody, keďže nezastupujú celú spisovateľskú verejnosť Československa.

 

22.12.1989

Ako ohlas na skreslené informácie o vzniku OSS v tlači uverejnil člen OSS K. Zbruž v Pravde článok Tým, čo majú ruky až po lakte zviazané zväzom, v ktorom o. i. píše: „Spisovatelia združení v Obci spisovateľov Slovenska sa dištancujú od Zväzu slovenských spisovateľov, lebo nechcú, aby sa kľukatými cestami začínajúcej prestavby dostala k moci nová klika, odchovaná na kyslom mlieku sta­rých ideí.“

 

4.1.1990

Schválenie stanov OSS Ministerstvom vnútra a životného prostredia SSR.

 

9.1.1990 – 2. valné zhromaždenie OSS

Konalo sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Gondova ul. 2) od 15.00 hod. Prítomných bolo 69 z 98 členov. V úvodnom príhovore M. Hamada uviedol: „Obec spisovateľov Slovenska... vznikla z po­znania hlbokej mravnej krízy doterajšieho Zväzu slovenských spisovateľov a z úsilia túto krízu pre­konať... Založili sme sa na zásadách rovnopráv­nosti, vzájomnej úcty, názorovej tole­rancie, ale aj nekompromisnosti voči všetkému a všetkým, čo by chceli vedome alebo nevedome tieto zá­sady spochybňovať alebo porušovať.“ S infor­máciami o činnosti v orgánoch OSS i iných vystúpili P. Zajac, S. Chrobáková, J. Štrasser, I. Štrpka, O. Pastier, M. Jurovská, na diskusii sa o. i. zúčastnili M. Žiak, J. Bžoch (hosť), M. Gáfrik, H. Ponická, S. Čechová, R. Bílik, P. Repka, P. Sto­ličný, D. Dušek, J. Vanovič, J. Uličiansky, J. Zam­bor (hosť za ZSS), L. Grendel, M. Šútovec, D. Kováč, R. Kotian, M. Nadubinský, B. Hochel, A. Repka. Za čestného člena OSS bol zvolený O. Štefanko, „ktorý sa ako slovenský spisovateľ postavil do prvých radov boja za slo­bodu ľudu a národov Rumunska“ (z listu pred­sedu OSS M. Hamadu ocenenému).

 

19.1.1990

V novinách Verejnosť bol uverejnený článok I. Kadlečíka, v ktorom tento autor spo­chybňuje právo ZSS rehabilitovať ho a žiada, aby nebol považovaný za člena ZSS, „lebo tým by som sa dostal do veľmi paradoxného položenia: súc ex post členom moralizátorského zväzu posledných rokov, podieľal by som sa na perzekvovaní nielen svojich kolegov vylúčených spisovateľov, ale aj seba samého – a na to už akosi nemám chuť. Hlásim sa k Obci spisovateľov Slovenska.“

 

11.4.1990

O 16.00 sa začalo Prvé jarné obcovanie v klubovej miestnosti lodenice TJ Vinohrady BSP (jej členom bol J. Špitzer).

 

15.5.1990

Vzniklo Združenie organizácií spisovateľov Slo­venska, o niekoľko dní definitívne nazvané Aso­ciácia organizácií spisovateľov Slo­venska (AOSS). Jej zakladajúcimi členmi boli Klub nezá­vislých spisovateľov, Obec spisovateľov Slo­ven­ska, Slovenské centrum PEN, Spoločnosť maďarských spisovateľov v ČSFR. Neskôr bol prijatý aj Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku (SUSS), ktorý vznikol začiatkom mája, a 14. 7. 1992 aj Klub literatúry faktu (KLF).

 

24.9.1990

V Prahe náhle umiera M. Šimečka, zakladajúci člen OSS.

 

20.12.1990

AOSS udeľovala prvýkrát ceny a prémie (za rok 1989). Spomedzi členov OSS cenu za literárnu vedu získal V. Mikula (Literárne observatórium) a prémiu za poéziu J. Štrasser (Práca na ceste).

 

17.12.1990 – 3. valné zhromaždenie OSS

Konalo sa v Budmericiach od 14.00 hod. Prítomných bolo 46 z 84 členov. Hosťami z českej Obce spisovatelů boli M. Jun­gmann a P. Janoušek. V diskusii vystúpili J. Štrasser, S. Chrobáková, J. Buzássy, M. Gáfrik, J. Vanovič, I. Štrpka, M. Jurovská, P. Zajac, D. Dušek, P. Stoličný a H. Ponická. Bola zvolená Rada OSS v zložení: J. Štrasser, D. Dušek, O. Pastier, M. M. Šimečka, P. Sto­ličný, M. Žiak, J. Buzássy, J. Vanovič, I. Otčenáš, H. Ponická, I. Štrpka. Členstva v Rade sa vzdali pôvodne zvolení M. Hamada, S. Chrobáková a D. Mitana. 

 

 

 

Predsedovia OSS

 

Milan Hamada             11. 12.1989 – 16.1.1991       

Ján Štrasser                 16. 1. 1991 – 1.2.1994           

René Bílik                    1. 2.  1994 – 24.4.1996         

Valér Mikula               24. 4.  1996 – 19.4.1999   

Jana Cviková               19. 4. 1999 – 25.10.2001    

Braňo Hochel              25 10.2001 – 10. 2007  

Peter Juščák               4. 10. 2007 –