MILAN HAMADA

Obec spisovateľov Slovenska vznikla z po­znania hlbokej mravnej krízy doterajšieho Zväzu slovenských spisovateľov a z úsilia túto krízu pre­konať... Založili sme sa na zásadách rovnopráv­nosti, vzájomnej úcty, názorovej tole­rancie, ale aj nekompromisnosti voči všetkému a všetkým, čo by chceli vedome alebo nevedome tieto zá­sady spochybňovať alebo porušovať.“  ( 2. Valné zhromaždenie OSS, 9. januára 1990 )

... ...

Prečo spolok samotárov?

20.05.2014 20:00
Spisovateľ je celkom nepochybne samotársky tvor s malým zmyslom pre združovanie a spolčovanie. Už teda zo samotnej spisovateľskej podstaty sú združenia spisovateľov paradoxnými spoločenstvami. Spoločenstvo samotárov – akokoľvek odhodlané k činu – bude sa len ťažko nabíjať zmysluplnou...

Prihláška do OSS

Tu:

20.11.2014 20:00
OSS Prihláška (3).doc (35328)