Ad.: P. E. N.: slovenský príbeh (20. 9. 2014)

25.09.2014 14:30

 

 

Peter Zajac obdivuhodnou skratkou nie celkom vedeckými termínmi zhodnotil 16 rokov našej existencie. SC PEN nestratil osobnú kontinuitu, príbeh vzniku nevygumoval a neuplatnil selektívnu pamäť svojej štvrťstoročnej existencie.

Peter Zajac metódou oral history zaznamenal zakladanie Slovenského centra PEN. Výpoveď pre budúcich historikov. Ďakujem všetkým, čo už v dosť uvoľnenej atmosfére SC PEN zakladali. Z 30 signatárov 10 už nie je medzi nami. V klube sú A. Hykisch, J. Buzássy, A. Ferko a bol L. Ballek.

Dejiny SC PEN sa podľa P. Zajaca „končia“ v roku 1998, „keď sa Slovenského centra zmocnil G. Murín a podupal všetky jeho zásady“. Ako to, že mu to zakladajúci členovia dovolili? Prečo nezostali v organizácii, keď im na nej záležalo, a nezvrátili jej smerovanie? Bolo jednoduchšie odísť ako zveľaďovať a uskutočňovať svoj ideál v každodennej činnosti. G. Murín sa stal predsedom riadnou voľbou, a to niekoľkokrát. V súčasnosti nie je členom SC PEN a vedenie sa dištancovalo od jeho praktík.

 

 

Nie je dobré sa riadiť heslom: „Kto nejde s nami, ide proti nám.“ Organizácia aj po roku 1998 existuje a vyvíja činnosť, je platným členom medzinárodného spoločenstva. Neraz ju sprevádzali vzlety i úpadky, nevraživosť k tým, čo zmýšľajú inak, vyhadzovanie a výstupy, ale v ostatnom čase i návraty. Dopĺňam históriu vedenia SC PEN: G. Murín (1998 – 2004), A. Hykisch (2004 – 2006), M. Bátorová (2006 – 2008), I. Baláž (2008 – 2009) G. Murín (2009 – 2011), L.Ballek (2011 – 2012), od roku 2012 L. Volko.

P. Zajac obdivuhodnou skratkou nie celkom vedeckými termínmi zhodnotil 16 rokov našej existencie. SC PEN združuje aj spisovateľov s literárnou autoritou, ktorí sa neboja slobodne vyjadriť svoj názor v slobodných časoch. Nestratil osobnú kontinuitu, príbeh vzniku nevygumoval a neuplatnil selektívnu pamäť svojej štvrťstoročnej existencie.

Pravdou je, že nemá systematicky zaznamenanú svoju činnosť, že neraz bola vedená chaoticky, a tak vyzerá aj jej archív. Kým v začiatkoch existoval aparát spisovateľských organizácií a boli financie na činnosť, dnes ide o činnosť dobrovoľnú, poväčšine bez nároku na honorár. SC PEN má svoju internetovú stránku, kde je selektívne uvedená aj retrospektíva aktivít, aj keď k spokojnosti má ďaleko. 

 

Musím poopraviť autora oral history: SC PEN podporil ukrajinských spisovateľov v ich zmáhaní sa s mocou, poďakoval nám prezident ukrajinského PEN M. Marynovich. Zastal sa Z. Piussi cez International PEN.

Treba pravdivo informovať. Literáti, intelektuáli majú ukázať spoločnosti, že napriek rozdielnym názorom vedia vzájomne komunikovať, v určitých veciach spolupracovať. Spája nás literatúra. Reflexia musí vychádzať z pravdivého stavu vecí. SC PEN je prierezová organizácia v zmysle členskej základne. Tu je priestor na diskusiu.

Celý rok si pripomíname svojimi akciami 25. výročie SC PEN. Vyvrcholením bude Medzinárodná regio〜nálna konferencia: Literatúra v kontexte doby – vnútorný a vonkajší priestor slobody v krajinách V4, Rakúsku a na Ukrajine 12. decembra a Slávnostná akadémia. Uvítame na nej členov SC PEN – bývalých i súčasných. Dňa 11. decembra sa uskutoční v Poľskom inštitúte literárne stretnutie zástupcov jednotlivých literatúr okolitých krajín. Príďte.

Ladislav Volko

Autor je publicista, prezident SC PEN